Visjon

Visjon og målsetning

1. IMM representerer et kall til Jesu Kristi helhjertede disipler om å vandre med Ham.

2. IMM er en tjeneste der den enkelte kristne lever ut sin tro i sitt nærområde og samfunnet. (Marketplace ministry) Det er en tjeneste for den vanlige kristne som har fått et kall fra Herren Jesus. Sammen skal vi forkynne Evangeliet om Riket til familier, skoler, forretningsstand, dem i samfunnets ledelse, og ulike byer. IMM ”marketplace ministries ” vil først tenne en vekkelse i våre hjerter, og dette vil forandre din familie, ditt arbeid, din by, ja, hele din nasjon.

3. Gjennom IMM vil mange få spesiell opplæring i bønn av Den Hellige Ånd , bli oppreist til feltarbeidere, IMM misjonærer, og bli mektige soldater for Jesus Kristus.

4. IMM vil delta i å sende ”marketplace” misjonærer over hele verden, noe som vil lede til ”Tilbake til Jerusalem” bevegelsen.

5. Som ”marketplace” kristne, overgir vi oss selv til Herrens hånd. Ved å forplikte oss 100% , blir vi sanne disipler av Jesus Kristus som følger Hans stemme og gjør Hans vilje. Vi er forenet ved Guds kjærlighet og felles mål, og vi er ett legeme i vår Herre Jesus Kristus.

6. IMM vil holde vekkelses møter, evangeliserings møter og smågrupper for å undervise om hvordan ”Å vandre og ha felleskap med Vår Herre.”

7. IMM vil introdusere IMM PSG (Prayer Small Group) bønnegrupper for å hjelpe ”marketplace” kristne inn i en meditasjons bønn for å høre Hans stemme og få et intimt felleskap med Herren. Du kan registrere deg for en bønnegruppe i ditt område på denne websiden.

 

Vision and mission statements

1. IMM represents the personal walk and calling of the committed disciples of Jesus Christ.

2
. IMM is the marketplace ministry. It is the works of regular Christians who received a calling from The Lord. We together proclaim the gospel of the Kingdom to families, shools, business, government, and various cities. IMM marketplace ministry will start and ignite a rivival in our heart first and it will transform your family, work, city, even to the entire nation.

3. Through this IMM work, many will receive specail training in prayer from the Holy Spirit, raised to a field worker, a IMM missionary, and a mighty soldiers of Jesus Christ.

4. IMM will participate to send the marketplace missinaries to all over the world, leading to the Back To Jerusalem movement.

5. We as a marketplace people, release our control to The Lord’s hand. By our 100% commitment, we become the true disciple of Jesus Christ to follow His voice and do His will. We are united by the love and purpose of God and we are indeed one body with our Lord Jesus Christ.

6
. IMM will have a revival meeting, an evangelistic meetings, and small meetings to teach IMM concept of “a walk and followship with The Lord.”

7. IMM will have IMM PSG (Prayer Small Group) to help marketplace Christians into a meditation prayer to hear His voice and to have intimate fellowship with the Lord.

International Marketplace Ministry